Podsumowanie wyników finansowych Grupy Kapitałowej ONICO za 2017 rok

Targi_Onico_Stacja_Paliw.jpg

Kolejny rok aktywnej działalności Grupy ugruntował pozycję jednego z kluczowych niezależnych importerów paliw, satysfakcję klientów i umocnienie pozycji firmy w kraju i za granicą. W 2017 roku Grupa ONICO osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 20 mln złotych przy przychodach przekraczających 2,81 miliarda złotych. Był to jeden z najlepszych rocznych wyników w historii firmy.

W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 2,81 mld zł i były o 11 proc. niższe niż w 2016 roku, który był do tej pory rekordowym pod względem przychodów. Ponad połowa przychodów Grupy ze sprzedaży towarów wypracowana została w Polsce (62%). Poza Polską głównymi kierunkami sprzedaży były Bułgaria, Niemcy, Austria, Węgry i Ukraina.

Zysk netto za 2017 rok, na poziomie ponad 20 mln zł, to także drugi najlepszy wynik w historii Grupy, po rekordowym roku 2016 (34,9 mln zł). Utrzymany został także systematyczny od 2013 roku wzrost kapitałów własnych spółki, które na koniec 2017 roku wyniosły 65,8 mln zł i były o ponad 5 mln zł większe niż na koniec 2016 roku (60,3 mln zł). Pozytywna różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto a jednostkowym wynika z zysków generowanych przez Spółki zależne, w szczególności przez ONICO OIL oraz ONICO GAS.

W związku z dobrymi wynikami finansowymi Zarząd ONICO zamierza także rekomendowć Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2017 w wysokości 4,3 mln złotych, co daje kwotę 3 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki podejmą Akcjonariusze, a dzień dywidendy zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie.

W ocenie Zarządu miniony rok potwierdza konsekwencję i sukces w dążeniu Grupy do zwiększenia konkurencyjności wśród czołowych dystrybutorów paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych. Zakup terminala LPG w Gdyni oraz podpisanie umowy dystrybucyjnej olejów przemysłowych marki Castrol przyniosły w roku 2017 efektywny wzrost sprzedaży. W minionym roku Grupa odnotowała również znaczny wzrost sprzedaży produktów asfaltowych, dynamicznie rozszerzając obszar sprzedaży i zwiększając liczbę zadowolonych klientów. Dzięki zatrudnieniu doświadczonej kadry handlowców i logistyków a także skutecznemu zarządzaniu ONICO mogło pochwalić się także wysoką jakością oferowanych produktów i obsługi klienta.

Osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej ONICO i mocna pozycja finansowa ułatwiają dalszy rozwój i realizację nowych projektów biznesowych. Grupa zamierza kontynuować strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego dążąc do maksymalizacji osiąganych wyników. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałowa na kolejne kwartały jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. ONICO zamierza także aktywnie poszukiwać dalszych możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów oraz ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Szczegółowe informację w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok dostępnych na stronie ONICO: https://ir.onico.pl/raport/392766/raport-roczny-za-rok-2017