ZWZ ONICO S.A. zatwierdziło wypłatę dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONICO S.A. zadecydowało o przeznaczeniu prawie 8,7 mln zł z zysku netto Spółki za 2016 rok na dywidendę dla akcjonariuszy.

Tym samym Walne Zgromadzenie okazało się jeszcze bardziej hojne dla inwestorów niż zakładał zarząd firmy, który rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 7,23 mln zł, czyli 5 zł na jedną akcję. Ostatecznie dywidenda wyniesie 6 zł na każdą akcję, czyli prawie jedną czwartą całości zysku Spółki za ubiegły rok, w kwocie ponad 34 mln zł. To także trzy razy więcej niż rok wcześniej, kiedy dywidenda za 2015 rok wyniosła 2 zł na jedną akcję (łącznie 2,9 mln zł). Pozostała część ubiegłorocznego zysku, czyli ok. 25,5 mln zł, przeznaczona została na kapitał zapasowy.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.446.000 sztuk. Jako dzień dywidendy ustalony został 15 września 2017 roku, a terminem wypłaty dywidendy będzie 6 października 2017 roku.

Walne Zgromadzenie ONICO S.A. powołało także na kolejną trzyletnią kadencję radę nadzorczą Spółki w składzie: Tomasz Turczyn, Anna Przywecka-Turczyn, Paweł Poniedzielnik, Katarzyna Szczepańska oraz Piotr Sokołowski. Wszyscy członkowie rady poza Tomaszem Turczynem, do niedawna prezesem Spółki, który został do niej powołany 25 kwietnia 2017 roku, wchodzą w skład tego gremium od 2014 roku.

Ponadto Walne Zgromadzenie ONICO S.A. udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki, a także zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ONICO S.A. za ubiegły rok.

Załączniki

Finance.
Finance.