Grupa ONICO z bardzo dobrym IV kwartałem 2018 roku

W ostatnim kwartale 2017 roku Grupa ONICO poprawiła w ujęciu rok do roku zysk na sprzedaży o 52 proc. (z 12,0 do 19,5 mln zł), zysk z działalności operacyjnej aż o 78 proc. (z 10,8 do 19,3 mln zł), a zysk netto o 16 proc. (z 5,6 do 6,5 mln zł). To wszystko mimo spadku przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 733,8 mln zł, o ponad jedną piątą mniej niż rok wcześniej.

Jednocześnie 6,5 mln zł zysku netto spółki w czwartym kwartale było drugim najlepszym wynikiem czwartego kwartału w historii Grupy, po osiągniętym w roku 2015, kiedy wyniósł on 6,8 mln zł. Był to również drugi najlepszy kwartał minionego roku pod tym względem (po niemal 8,9 mln zł w trzecim kwartale).

W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 2,81 mld zł i były o 11 proc. niższe niż w 2016 roku. Analogicznie zmniejszyły sie również koszty działalności Grupy, do 2,78 mld zł. Powodem spadku przychodów był spadek wartości towarów i materiałów Spółki o 13 proc., do 2,12 mld zł (wobec 2,44 mld zł rok wcześniej).

Utrzymany został systematyczny od 2013 roku wzrost kapitałów własnych spółki, które na koniec 2017 roku wyniosły 73,15 mln zł i były o ponad jedną czwartą większe niż na koniec 2016 roku (57,81 mln zł).

Zysk netto za 2017 rok, na poziomie 25,7 mln zł, to także drugi najlepszy wynik w historii Grupy, po rekordowym roku 2016 (34,9 mln zł).

Zarząd Spółki podkreśla, że Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów, jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych.

W podziale na poszczególne segmenty działalności, w minionym kwartale Grupa Kapitałowa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy w segmencie LPG, a także zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. W ocenie Zarządu Spółki dostawy drogą morską zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku.

W hurtowej sprzedaży paliw odnotowano w ostatnim kwartale poprzedniego roku o ponad 12 proc. względem trzeciego kwartału 2017 r. Większe obroty olejem napędowym są efektem m.in. skutecznej walki z szarą strefą.

W segmencie gazu spółka ONICO Energia kontynuuje budowanie pozycji na rynku sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce oraz kontynuuje dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła uniknąć ryzyka związanego ze zmianami w ustawie o zapasach gazu ziemnego i produktów naftowych.

Segment olejów przemysłowych to konsekwentne powiększanie portfolio klientów spółki ONICO Oil w oparciu o profesjonalną ofertę.

Także w sprzedaży bitumenów Grupa kontynuuje wzrost sprzedaży produktów asfaltowych dostarczanych na rynek polski z niezależnych źródeł. ONICO Bitumen poszerzyło listę dostawców mas bitumicznych i jest gotowe do zaspokojenia wyższego zapotrzebowania na asfalty wynikające z budowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Polsce w najbliższych latach.

Wreszcie w działalności traderskiej ONICO kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim.

Wśród najważniejszych wskaźników finansowych Grupa ONICO S.A. może pochwalić się wskaźnikiem płynności bieżącej na poziomie 1,22 (wobec 1,24 po pierwszym półroczu), wskaźnikiem rentowności sprzedaży netto na poziomie 0,94 proc. (0,75 proc. po sześciu miesiącach), wskaźnikiem rentowności majątku (ROA) w wysokości 1,57 proc. (0,68 proc. na koniec półrocza) oraz wskaźnikiem rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 9,52 proc., czyli ponad dwukrotnie wyższym niż po sześciu miesiącach (4,1 proc.).