Szykują się zmiany w przepisach dotyczących podatku akcyzowego

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, nowe przepisy mają co do zasady wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Projekt jest szczególnie istotny dla podatników, których przedmiot działalności dotyczy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wyrobów objętych zerową stawką akcyzy, jednak pomniejsze zmiany dotyczą także innych rodzajów wyrobów akcyzowych.

Zdaniem twórców projektu nowelizacji jej celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe, a także poprzez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.

Proponowane zmiany przepisów obejmują m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawek akcyzy dla wyrobów o przeznaczeniu innym niż napędowe lub opałowe, w tym w odniesieniu do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów. Chodzi o jednoznaczne wskazanie stawki akcyzy stosowanej w przypadku, gdy naruszone zostaną warunki formalne do stosowania stawki zerowej. Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów, ma związek z sygnalizowanymi problemami z zastosowaniem właściwej stawki akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia gazowych wyrobów energetycznych określonych, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wobec tego nowelizacja proponuje określić stawkę w wysokości 14,72 zł/GJ w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia ww. wyrobów.

Dodatkowo, w celu uproszczenia rozliczania ubytków ciekłych wyrobów energetycznych proponuje się wprowadzenie jednej stawki w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, w miejsce obecnie stosowanych dwóch uzależnionych od gęstości paliwa w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów oraz 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Oprócz tego określono stawkę akcyzy dla przypadków, w których wyroby energetyczne zostały użyte do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W takim przypadku zastosowanie znajdzie stawka akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 14,72 zł/GJ.

Ustawodawca przekonuje, że projektowana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i organów podatkowych. Zdecydowano się na rozróżnienie sytuacji, gdy warunki zastosowania zerowej stawki akcyzy nie zostały spełnione, ale wyroby energetyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem, które przy zachowaniu tych warunków uprawniałoby do zastosowania zerowej stawki akcyzy i zużywający podmiot gospodarczy to udowodni oraz gdy zużywający podmiot gospodarczy nie udowodni użycia wyrobów do celów, które uprawniałyby do zastosowania zerowej stawki. W pierwszym przypadku stosuje się wówczas odpowiednio stawkę 1196,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 11,04 zł/GJ. Natomiast w drugim przypadku zastosowanie będą miały stawki akcyzy w takiej wysokości jak określone w ust. 2d art. 89 ustawy.

Projekt nowelizacji przewiduje też zwolnienie od akcyzy ubytków naturalnych w każdej wysokości, tj. również takich, które przekraczają maksymalny poziom ubytków ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego, a także wprowadzenie możliwości „podziału przemieszczenia” w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Dotyczy to np. sytuacji, w której część wagonów kolejowych, którymi przemieszczane są wyroby energetyczne, z powodu awarii nie może dotrzeć do miejsca przeznaczenia wskazanego w e-AD.

Projekt ustawy zmieniającej zakłada wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS. Unijna dyrektywa 2008/118/WE zakłada, że organy państwa członkowskiego wysyłki mogą zezwolić wysyłającemu na dokonanie podziału przemieszczania wyrobów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na co najmniej dwa przemieszczenia, pod warunkiem, że całkowita ilość wyrobów akcyzowych nie ulegnie zmianie, a podział nastąpi na terytorium państwa członkowskiego, które zezwoli na taką procedurę oraz właściwe organy tego państwa zostaną poinformowane o miejscu, w którym nastąpi podział.

Ta regulacja nie jest obecnie przewidziana w polskim porządku prawnym. Ustawodawca, mając na uwadze występujące często w transporcie kolejowym przypadki, gdy część wagonów kolejowych, którymi przemieszczane są wyroby energetyczne w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z różnych przyczyn (przede wszystkim z powodu awarii) nie może dotrzeć do miejsca przeznaczenia wskazanego w e-AD, zdecydował o jej wprowadzeniu w przepisach krajowych.

Korzystna dla podmiotów regulacja umożliwi dokonywanie na terytorium kraju podziału rozpoczętego już przemieszczania, odbywającego się na podstawie jednego e-AD na dwa lub więcej przemieszczeń, z czego każde odbywać się będzie na podstawie nowo utworzonego e-AD. W celu dokonania podziału podmiot wysyłający będzie musiał poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania podziału oraz wysłać do Systemu projekt powiadomienia o podziale przemieszczenia.